A miracle called 2011!!!

Before going into the details, let me publish a mail which my friend had sent me few days ago:

From: rajkumar
Date: 2011/12/31
Subject: 2011 Target
To: karthik indrakanti , jeevani anantapur , @@@@@@ , మంచుపల్లకీ, @@@@@@, banthi
పోయిన ఏడాది కాత్రీకు ఈ విష్యాలతో మైల్ పంపాడు. ఎవరు ఎంతవరకూ రీచయ్యారో చూద్దాం అని చెక్ చేశా... ఈ కాత్రీక్ మామూలోడు కాదని తెలిసింది. ఈ మైల్ గుర్తుకు రావటం అన్నీ వెరిఫై చేసుకోటం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నాకు.
థాంకుల్ కార్తీకూ..

కార్తీక్ః
1. పెళ్ళి చేసుకోవాలి---> కున్నాడు
2. అపార్ట్మెంట్ బుక్ చెయ్యాలి. -- > చేసేశేడు
3. చిత్రమాలిక లో ప్రతీ వార కనీసం 5 వ్యాసాలు ఉండేటట్టు చూడాలి -> నేను లెక్కపెట్ట లేదు గానీ... బతిమాలో, బుజ్జగించో, తిట్టో, కొట్టో  చాలామంది చేత రాయించేశాడు. 
4. నాన్ వెజిటేరియనిజం కు వ్యతిరేకంగా ఒక కార్యక్రమం చెయ్యాలి -> ఈ ఉద్యమం ఎంత వరకూ వచ్చిందో తెలీదు (మంచు గారు వద్దని సలహా ఇచ్చేరు) గానీ... పోస్ట్ వేసి నాన్ వెజ్జీలని బజ్జీలు వేసినట్టొ వేయించేశాడూ
5. ఒక జర్నల్ పేపర్ పుబ్లిష్ చెయ్యాలి.. --> నాకు తెల్వది.
6. ఆఫీస్ లో ఒకరికి SAS నేర్పించాలి.. --> చేసే ఉంటాడు.
7. కనీసం ఒక పది మందైనా యోగా చేసేటట్టు చెయ్యాలి..  --> నా చేత చేయిద్దాం అని చాలా ట్రై చేశాడు. ఆ పదిమంది లోకి నేను వెళ్ళలేదు. హిహిహి
8. టాప్ రేటింగ్ తెచ్చుకోవాలి ->  తెచ్చుకునే ఉంటాడూ
9.  కనీసం ఒక రెండు లక్షలు సేవ్ చెయ్యాలి ->  రెండేటీ ఇరవై చేసి ఉంటావ్.. (కట్నం కితనా?)
ఇవి బేస్ గా పెట్టుకుని ప్రతీ నెలకు ఒక ప్లాన్ వేసుకోవాలి..
This is the list of goals that I had set for myself in the starting of the year 2011 and my friend already stated about some of them.. Almighty have blessed me with everything that I had asked for.. Even smallest of my wishes were fulfilled with utmost care.. I just dont know how to thank His grace towards me.. 
I asked for booking a house and He granted the finishing as well as registration.. I asked for teaching SAS to one person and  He gave a chance to train three people regarding the same..

The year started in the ashram as I was part of the winter break and then slowly joined the work life.. The month of January was full of Sadhana and Seva as I regularly attended the group sadhana every morning.. Later in the month I had gone to Chennai for attending Naadavaibhavam.. that experience is something which I will cherish till the end of my natural existence.. It was so deep and profound that many of my negative thoughts were cleansed.. It happened so effortlessly that I was in a state of disbelief about my ownself.. Dont ask me why and how, just believe that music has that power and when blessed souls sing never miss the opportunity.. Also, in the same month I managed to visit Tirumala and see Lord Venkateswara for third time in my life.. Despite the presence of several thousands of devotees and rumors about some nonsense, the temple premises gives a serene and satisfied feeling. All I can do is thank those sages who were responsible for such a great positive energy in that place..

The months of Feb and March I was very busy as my sweet sister Nani's wedding got planned and the engagement happened on 18th Mar. It was on this day that I got the relation and my parents had  an initial discussion with my future in laws.. I think it was sometime in 2008 or 2009 I told my sister that I will marry only after her wedding, may be thats why God arranged it this way.. Come April I was busy in ofc and my ashram activities and could not do anything much.. Come April I have paid my first installment for "Phoenix's Nest" and it consisted some money from Shushmakka.. I had taken it because I want something from her hand and when a well-wisher like her give me something it cant be anything but success.. In the month of May i went to Hyd to meet some of my blog friends, wow that was so nice that we just enjoyed ourselves.. we went to necklace road and eat street; Finally my craving to walk on the necklace road is fulfilled :)) 
In the month of June I met my future wife and just before that I have organized a DSN course for Anandji.. that was rather the most satisfying seva that I did so far.. just feel so blessed to get that opportunity..  Once my marriage got fixed I couldnt get much time to continue full length seva but whenever possible I'm doing whatever I can.. Hope He will give me more opportunities to contribute.. 
After that in the month of Aug, i have finished the bank formalities and completed the registration.. Since then my expenses have increased abnormally, some money I pay for EMI and also I have to manage for my wedding expenses.. only by the end of the year I got some breathing space on a financial front..somehow I managed everything. May be thats what people called grace and believe me this year of 2011 is an year of grace for me.. 
My Wedding:
Finally, on 13th, Nov 2011 I got married and entered into the next phase of my life.. Some years ago, I had a list of people whose presence is mandatory at the time of my wedding. The list contains people like Ravi, Gayathri, Balu and another person who deserted me. Now, Ravi is still in US and I dont know whats happening in Gayathri's life.. Hope everything is fine with her; Balu had some last minute issue so he couldnt attend; and let me not talk about the last of the list.. But still my wedding happened; because life goes on.. May be priorities of the people changed with time but my respect towards them didnt alter a bit! 
After the wedding we went to Kashmir  and that was also too good.. Will write about it in detail little later.. 
Though none of old pals came to my wedding a bunch of bloggers around 15 of them have come.. that is something i will cherish all through my life.. When saw them at my wedding I recalled a old saying "I value a friend who had a slot for me in his calendar but I cherish a friend who dont care his calendar for me".. Some of them have crossed districts, some of them have crossed states to reach that place of wedding, thanks to all of you buddies.. Karthik is indebted to you!!

And for 2012, I am yet to write a detailed goal list for this ( will finish it in few days from now) but I pray God only one thing:
Give me a mind which thinks only positive things;
Give me a mouth which talks only positive things;
Give me a heart strong enough to surpass all the negative thoughts/things around and spread positive energy.. 
Last but not the least here is the Video of Gurupaduka Stotram which I  watch/listen almost everyday.. I find it very soothing
Sarvejana Sukhinobhavantu
-Karthik

Comments

kiran said…
wish u a very happy new year karthik..let only the best things happen to u and let the almighty shower his kind blessings :).... :)
మేధ said…
Woww! Coming up with a list of goals is not an easy task and fulfilling them is still more difficult.. Hearty congratulations for successfully achieving all the things you had wished.. :)

And wish you a happy and wonderful year ahead..
Congratulations my dear Karthik! Sincerely wish that God blesses you like this every year. Your photo in the post is fine just symbolizing the events of your life and Success!

By the way, you still have my old blog link, you can change this to http://www.ViprasCraft.com if you feel my website is worth giving a link on your blog :-)
This comment has been removed by the author.
Ashok said…
Thanks Karthik, but I haven't seen the link updated, in your blog's sidebar.

It is not compulsory to show my link there, but if you wish change it to http://ViprasCraft.com

It is only to inform you to remove the obsolete link as I have deleted that blog!
Madhavi said…
Thats really great as medha said - Its not at all an easy task....

Popular posts from this blog

My Top-10 Bhajans

I am tired

Apologies!!